ГИКАЛО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

О нем слагали легенды

[к 80-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало]

Морозова, О. М. Николай Федорович Гикало

Пример служения великому делу

к 70-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало

Балынина, Л. Человек из легенды

[о Николае Федоровиче Гикало]

Чижова, Н. Воспоминания об отце

[об Н. Ф. Гикало]

Гикало, Н. Ф. Письма к дочери

Гiкала, М.Ф. Справаздача ЦК КП(б)Б на XV з'езде партыі

[даклад]

Гiкала, М.Ф. У тэрмін і добраякасна правесці веснавую сяўбу

[з выступлення т. Н. Ф. Гікало на Ўсебеларускім злёце ударнікаў-брыгадзіраў калгасных брыгад]

Гiкала, М.Ф. Новая хваля калгаснага прыліву

Гiкала, М.Ф. Даб'емся высокага ўраджаю

Гiкала, М.Ф. Па-большэвіцку арганізаваць барацьбу за высокі ўраджай

Гiкала, М.Ф. Вынікі чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і задачы большэвікоў Беларусі

даклад тав. Н. Ф. Гікало на менскім партыйным актыве 17-18 чэрвеня 1935 г.

Гiкала, М.Ф. Партыйную работу - у цэнтр увагі

Гiкала, М.Ф. Транспарт - на перадавыя пазіцыі

Башкевіч, В. Сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало

[ліст начальніка Кіраўніцтва ВНУ, тэхнікумамі і рабфакамі Наркамасветы са скаргай на працу менскай партыйнай арганізацыі]

Гiкала, М.Ф. Ён будзіў і клікаў

[пра Сяргея Міронавіча Кірава]

Гiкала, М.Ф. Двурушніцтва - метад класавага ворага

Гiкала, М.Ф. Выканаем указанні вялікага Сталіна

[з прамовы на ўсебеларускай нарадзе перадавікоў ураджайнасці]

Гiкала, М.Ф. Прамова на пленуме праўлення Саюза совецкіх пісьменнікаў СССР

Гiкала, М. Ф. Урокі праверкі ў Беларускай партарганізацыі

Гiкала, М. Ф. Прамова тав. Н. Ф. Гікало на Ўсебеларускім народным мітунгу 11 ліпеня 1936

Гiкала, М. Ф. Совецкая Беларусь

Разгон, І. Гікалаўцы

[пра партызанскія атрады, арганізаваныя і ўзначальваемыя Н. Ф. Гікала]

Гiкала, М. Ф. Пісьмо тав. Гікало піонерам і школьнікам

Иоффе, Э. Г. Кто руководил Беларусью: Республика в период массовых политических репрессий (1932-1938 годы)

Гикало Николай Федорович

биографические сведения

Кузнецов, Н. О нем слагали песни

к 90-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало

Барановский, Е. Жизнь, как факел

к 80-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало, советского государственного и партийного деятеля

Семеняков, В. Возвысили и… расстреляли

[об Н. Ф. Гикало]

Валынина, Б. Чрезвычайный комиссар

[об Н. Ф. Гикало]

Азгур, З. I. "Мы новы свет збудуем…"

[раздзел аб М. Ф. Гікала з кнігі З. І. Азгура "Такі ён быў"]

Иоффе, Э. Г. Трагедия Николая Гикало

Бараноўскі, Я. Жыццё для народа

да 70-годдзя з дня нараджэння М. Ф. Гікала