ГИКАЛО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

О нем слагали легенды

[к 80-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало]

Морозова, О. М. Николай Федорович Гикало

Пример служения великому делу

к 70-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало

Балынина, Л. Человек из легенды

[о Николае Федоровиче Гикало]

Чижова, Н. Воспоминания об отце

[об Н. Ф. Гикало]

Гикало, Н. Ф. Письма к дочери

Гiкала, М.Ф. Справаздача ЦК КП(б)Б на XV з'езде партыі

[даклад]

Гiкала, М.Ф. У тэрмін і добраякасна правесці веснавую сяўбу

[з выступлення т. Н. Ф. Гікало на Ўсебеларускім злёце ударнікаў-брыгадзіраў калгасных брыгад]

Гiкала, М.Ф. Новая хваля калгаснага прыліву

Гiкала, М.Ф. Даб'емся высокага ўраджаю

Гiкала, М.Ф. Па-большэвіцку арганізаваць барацьбу за высокі ўраджай

Гiкала, М.Ф. Вынікі чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і задачы большэвікоў Беларусі

даклад тав. Н. Ф. Гікало на менскім партыйным актыве 17-18 чэрвеня 1935 г.

Гiкала, М.Ф. Партыйную работу - у цэнтр увагі

Гiкала, М.Ф. Транспарт - на перадавыя пазіцыі

Башкевіч, В. Сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало

[ліст начальніка Кіраўніцтва ВНУ, тэхнікумамі і рабфакамі Наркамасветы са скаргай на працу менскай партыйнай арганізацыі]

Гiкала, М.Ф. Ён будзіў і клікаў

[пра Сяргея Міронавіча Кірава]

Гiкала, М.Ф. Двурушніцтва - метад класавага ворага

Гiкала, М.Ф. Выканаем указанні вялікага Сталіна

[з прамовы на ўсебеларускай нарадзе перадавікоў ураджайнасці]

Гiкала, М.Ф. Прамова на пленуме праўлення Саюза совецкіх пісьменнікаў СССР

Гiкала, М. Ф. Урокі праверкі ў Беларускай партарганізацыі

Гiкала, М. Ф. Прамова тав. Н. Ф. Гікало на Ўсебеларускім народным мітунгу 11 ліпеня 1936

Гiкала, М. Ф. Совецкая Беларусь

Разгон, І. Гікалаўцы

[пра партызанскія атрады, арганізаваныя і ўзначальваемыя Н. Ф. Гікала]

Гiкала, М. Ф. Пісьмо тав. Гікало піонерам і школьнікам

Иоффе, Э. Г. Кто руководил Беларусью: Республика в период массовых политических репрессий (1932-1938 годы)

Гикало Николай Федорович

биографические сведения

Кузнецов, Н. О нем слагали песни

к 90-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало

Барановский, Е. Жизнь, как факел

к 80-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало, советского государственного и партийного деятеля

Семеняков, В. Возвысили и… расстреляли

[об Н. Ф. Гикало]

Валынина, Б. Чрезвычайный комиссар

[об Н. Ф. Гикало]

Азгур, З. I. "Мы новы свет збудуем…"

[раздзел аб М. Ф. Гікала з кнігі З. І. Азгура "Такі ён быў"]

Иоффе, Э. Г. Трагедия Николая Гикало

Бараноўскі, Я. Жыццё для народа

да 70-годдзя з дня нараджэння М. Ф. Гікала

Иоффе, Э. Г. Николай Федорович Гикало

Гiкала, М. Ф. Узброіць дарожнае будаўніцтва мэханізмамі. Брак не выпускаць за вароты заводу!

з выступленьня сэкратара ЦК КП(б)Б тав. Гікало на ўсебеларускай нарадзе па дарожнаму будаўніцтву

Гiкала, М.Ф. Павярнуць партыйныя, совецкія грамадскія арганізацыі БССР тварам да плана

(з выступлення на 1-м Усебеларускім з'ездзе райпланаў)

Гiкала, М. Ф. Даб'емся высокага ўраджаю

Гикало, Н. Ф. На всех участках конкретно, оперативно драться за осуществление шести указаний вождя партии

речь первого секретаря ЦК КП(б)Б тов. Гикало [на XIV с'езде большевиков Советской Белоруссии

Гикало, Н. Ф. "Правда" всегда держала высоко знамя Ленина в борьбе за большевистскую партийность

выступление первого секретаря ЦК КП(б)Б тов. Гикало на торжественном пленуме Минского горкома КП(б)Б, посвященном 20-летнему юбилею "Правды"

Гикало, Н. Ф. Большевистскими темпами перестроим все звенья партработы

речь тов. Гикало на первой Всебелорусской конференции группоргов

Гiкала, М. Ф. Выканаем указанні вялікага Сталіна

(з прамовы сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. Гікало на ўсебеларускай нарадзе перадавікоў ураджайнасці)

Гiкала, М. Ф. Аб ходзе загатовак па БССР

з дакладу т. Гікало на сходзе менскага гарадзкога партыйнага актыву

Гiкала, М. Ф. Заданьне партыі выканаць у тэрмін

ліст сакратара ЦК КП(б)Б т. Гікало і сакратара ЦК ЛКСМБ т. Герцовіча Менскаму, Віцебскаму, Гомельскаму і Бабруйскаму ГК і РК ЛКСМБ

Гiкала, М. Ф. Усім ГК і РК КП(б)Б, сакратарам парткалектываў і партячэек

Гiкала, М. Ф. Выступленьне тав. Гікало на нарадзе сакратароў райкомаў і памоцнікаў палітаддзелау МТС па камсамольскай рабоце

Фізкультурная організацыя БССР Узнагароджана чырвоным сьцягам ВСФК СССР

т. т. Гікало, Галадзеду, Чарвякову, Закоўскаму і Герцовічу - пачэсны значок "ГПА"

Гiкала, М. Ф. Тэлеграма ЦК КП(б)Б і СНК БССР

сакратаром РК, старшыням РВК

ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Саўнарком т. Галадзеду

[падзяка ад рабочых і організацыі Харкаўскага заводу "Серп і молат"]

ЦК КП(б)Б - т. Гікало, СНК БССР - тав. Галадзеду, ЦВК БССР - тав. Чарвякову

[прывітанне ад Палтаўскай парторганізацыі і колгаснага актыва]

Менск, ЦК КП(б)Б - Гікало, СНК БССР - Галадзеду

[вітанне з паспяховым сканчэннем веснавой сяўбы]

Гiкала, М. Ф. Рашучае папярэджанне

тэлеграма ЦК КП(Б)Б і СНК БССР адстаючым раёнам па сяўбе

ЦК КП(б)Б т. Гікало, Саўнарком т. Галадзеду

[падзяка ад колгасьнікаў Ізюмскага раёну]

Біяграфія тав. М. Ф. Гікало

Пленум выбраў першым сэкратаром ЦК КП(б)Б т. Гікало

Гiкала, М.Ф. XIV зьезд Комуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі

прамова першага сэкратара ЦК КП(б)Б тав. Гікало

Гiкала, М.Ф. Бальшавіцкай "Правде"

[віншаванне з 20-гадовым юбілеям газеты "Правда"]

Гiкала, М.Ф. Мацаваць шэрагі 3-й зьмены

вывучайце слаўны шлях барацьбы бальшавікоў за соцыялізм

Гiкала, М. Ф. Маладым дэпутатам сельсоветаў ад калгасаў Рагачоўскага раёна

[баявы заклік]

Тав. Н. Ф. Гікало на бюро ЦК ЛКСМБ

Нікалаю Федаравічу Гікало

[прывітанні ХІІ пленума ЦК ЛКСМБ]

За баявое выкананне ўказанняў тав. Гікало

(да вынікаў ХІІ Пленума ЦК ЛКСМБ)

ЦК КП(б)Б тав. Гікало

[прывітанне да дня 15-годдзя ЎсеЛКСМ]

Гiкала, М. Ф. Прывітанне ЦК КП(б)Б

[да 15-годдзя КСМБ]

ЦК КП(б)Б - тав. Гікало

[камсамольскае прывітанне ад пленуму ЦК ЛКСМБ]

Гiкала, М. Ф. Пад кіраўніцтвам партыі - да новых перамог

артыкул сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. Гікало

Варашылаў, К. Я. Сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало

Гiкала, М. Ф. Юным піонерам горада Менска

Гiкала, М. Ф. Ён будзіў і клікаў

[пра С. М. Кірава]

Гiкала, М. Ф. Віцебск лесазавод імя "Правды". Стаханаўцам Смольскаму, Капышка і Гарбукову

ЦК КП(б)Б - тав. Гікало

[ад арміі рабселькораў на ІІІ усебеларускім рабселькораўскім з'ездзе]

Гiкала, М. Ф. Большэвікі Беларусі у барацьбе за соцыялізм

артыкул сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. Гікало

Аўгустайціс. Будзем яшчэ лепшымі памочнікамі магутнай большэвіцкай партыі

сакратару ЦК КП(б)Б - тав. Гікало Н. Ф., старшыні СНК БССР - тав. Галадзеду Н. М.

Гарачае прывітанне слаўным ордэнаносцам!

сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало, старшыні СНК БССР тав. Галадзеду : пісьмо моладзі калгаса "Баявік"

Педагагічныя школы нашай ордэнаноснай рэспублікі будуць лепшымі ў СССР!

Нікалаю Фёдаравічу Гікало, Мікалаю Матвеевічу Галадзеду

Гiкала, М. Ф. Будзьце дастойнымі сынамі нашай слаўнай радзімы

прывітанне сакратара ЦК КП(б)Б т. Н. Ф. Гікало [юным піонерам і школьнікам - удзельнікам першага ўсебеларускага гімнастычнага свята]

Гiкала, М. Ф. Усім райпарткомам і райвыканкомам

Гiкала, М. Ф. Па-большэвіцку выканаць абавязацельствы перад дзяржавай

з прамовы сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. Гікало на ўсебеларускай нарадзе раённых упаўнаважаных па загатоўках

Ткачоў, С. Наказ тав. Гікало выканаем

ЦК КП(б)Б - тав. Гікало

[ад камсамольскага актыва Віцебска]

Гiкала, М. Ф. Сакратару Крымскага абкома ВКП(б) т. Семенаву, Старшыні ЦВК Крымскай АССР тав. Тархану, Старшыні СНК Крымскай АССР тав. Самедзінаву

[да 15 гадавіны вызванення Крыма ад белагвардзейскіх банд]

Сакратару ЦК КП(б)Б - тав. Гікало, Старшыні Соўнаркома БССР т. Галадзеду, Старшыні ЦВК БССР - тав. Чарвякову

Удзельнікі пешых пераходаў у процівагазах на прыёме у таварыша Н. Ф. Гікало

Гiкала, М. Ф. ЦК КП(б)Б, ЦВК і Соўнарком БССР - тав. Калініну

[да 60-годдзя]

Стаханаўцы на прыёме ў т. Гікало

Народны паэт Янка Купала на прыёме ў тт. Гікало і Валковіча

Гiкала, М. Ф. Прывітанне тав. Н. Ф. Гікало "Пионерской правде"

Агітбрыгада газеты "За коммунистическое просвещение" на прыёме ў т.т. Гікало і Валковіча

Гiкала, М. Ф. Прывітанне ЦК КП(б)Б

Гiкала, М. Ф. Вынікі чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і задачы большэвікоў Беларусі

даклад тав. Н. Ф. Гікало на менскім партыйным актыве 17-18 чэрвеня 1935

Выступленне сакратара ЦК КП(б)Б таварыша Н. Ф. Гікало

[на ўсебеларускай нарадзе жанчын - старшынь сельсоветаў]

У прэзідыуме ЦВК Саюза ССР

сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало і старшыні СНК БССР тав. Галадзеду ўручаны ордэны Леніна

Есць кадры, гатовыя да працы і абароны!

ЦК КП(б)Б тав. Гікало, ЦВК БССР тав. Чарвякову, СНК БССР тав. Галадзеду : адкрытае пісьмо ад выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Грузінскія і беларускія пісьменнікі ў тав. Н. Ф. Гікало

Гiкала, М. Ф. Ордэнаносная Совецкая Беларусь выканала план веснавой сяўбы

ЦК ВКП(б) - тав. Сталіну, Соўнарком СССР - тав. Молатаву

ЦК КП(б)Б - тав. Гікало

[да дня друку]

Кнорын, В. Г. Менск - ЦК КП(б)Б - тав. Гікало, СНК - тав. Галадзеду

[да 15-годдзя вызвалення Совецкай Беларусі ад польскай акупацыі]

Варашылаў, К. Я. Прывітанне таварыша Варашылава

сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Старшыні ЦВК БССР тав. Чарвякову, Старшыні СНК БССР тав. Галадзеду

Гiкала, М.Ф. Аб ходзе загатовак па БССР

з дакладу т. Гікало на сходзе Менскага гарадзкога партыйнага актыву

Гiкала, М.Ф. Прамова тав. Гікало пры адкрыцці з'езда

[XV з'езда КП(б)Б]

Гiкала, М. Ф. Выканаем указанні вялікага Сталіна

з прамовы сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. Гікало на усебеларускай нарадзе перадавікоў ураджайнасці

Гiкала, М. Ф. Байцам, камандзірам і палітработнікам пагранахраны НКВД

[да 15 гадавіны]

Гiкала, М. Ф. Прамова таварыша Н. Ф. Гікало

на пленуме праўлення Саюза совецкіх пісьменнікаў СССР 16 лютага 1936 г.

Гiкала, М. Ф. Урокі праверкі ў беларускай партарганізацыі

ЦК КП(б)Б - Нікалаю Фёдаравічу Гікало

[прывітанне ад ХІ з'езда ЛКСМБ]

Гiкала, М. Ф. Пісьмо таварыша Н. Ф. Гікало лепшым трактарыстам БССР

Тав. Гікало на будаўніцтве Менскага палаца піонераў

Тав. Гікало на Лепельскай акруговай партыйнай канферэнцыі

Гiкала, М. Ф. Совецкая Беларусь

Гiкала, М. Ф. Прамова тав. Н. Ф. Гікало на ўсенародным мітынгу 11 ліпеня 1936 года

Гiкала, М. Ф. Дарагія рэбята піонеры і школьнікі!

Прыём таварышамі Гікало і Чарвяковым "варашылаўскіх кавалерыстаў"

Гiкала, М. Ф. На 118 мільёнаў руб. звыш плана дасць тавараў шырокага спажывання прамысловасць Беларусі

Пінхасік, Д. Большэвіцкія клопаты

Нікалай Фёдаравіч Гікало на будаўніцтве палаца піонераў і окцябрат

Гикало, Н. Ф. [Речь товарища Гикало]

Гiкала, М.Ф. Перадавому атраду будаўнікоў палітэхнічнай школы

[выступленне сакратара ЦК КПБ(б) на Першым усебеларускім з'езде настаўнікаў-ударнікаў]

Гiкала, М. Ф. Інфармацыйнае паведамленне

[сакратар ЦК КПБ(б) праінфармаваў якія пытанні будуць разгледжаны на пленуме ЦК КПБ(б)]

Дзеннік усебеларускай нарады майстраў калгаснай вытворчасці

[у мерапрыемстве прынялі ўдзел тав. Чарвякоў, Гікало, Галадзед]

Румянцаў. Уступаем у спаборніцтва з Заходняй вобласцю

(тэлеграма са Смаленска) Менск - ЦК КП(б)Б - тав. Гікало / Румянцаў

Першы совецкі багер пабудован!

тав. Гікало на заводзе імя Варашылава

Магутнасцю і непераможнай сілай веяла ад першамайскіх калон

[тав. Гікала, Галадзед, Чарвякоў прынялі ўдзел у святочных мерапрыемствах прысвечаных першамайскаму святу]

Гикало, Н. Ф. Всем горрайкомпартам

телеграмма секретаря ЦК КП(б)Б т. Гикало